top of page

מקס פלנק, זוכה פרס נובל לפיזיקה קוואנטית:

המציאות החומרית

היא תעתוע..

"ה'חומר' כפשוטו, אינו קיים.

מקור כל החומר ועצם קיומו נעוץ בכח אשר גורם ל'חלקיק' האטום 'לרטוט' בקביעות, ומחזיק את 'מערכת השמש' המיניאטורית שבו ביציבות. אנו נאלצים להניח, שמקור הכח הזה  הוא הכרה מודעת ואינטליגנטית, והיא המטריקס המהווה את החומר"

"בריש הורמנותא דמלכא גליף גליפו בטהירו עלאה בוצינא דקרדינותא

ונפיק גו סתים דסתימו מרישא דאי"ן סו"ף קוטרא בגולמא נעיץ בעזקא"

 

בראש [בתחילת ההשתלשלות, היא ראש הדבר[1]]

רשות של המלך [סמכות[2] המלך]

חקק חקיקות [התנה תנאים – קבע חוקים]

בזהר עליון [במהות רוחנית עליונה]

ניצוץ חזק [כח הוויה[3]]

 

בתחילת ההשתלשלות, כח מהווה, שהוסמך ע"י המלך (עצמותו ומהותו של האינסוף)

חקק חוקים להוויה בתוך מהות רוחנית הכלולה בתודעה עליונה.

 

ויצא [אותו 'ניצוץ חזק' כח הוויה, רישא דלא אתידע]

תוך סתימה סתומה [באופן סתום, סגור להבנה, בלתי מובן, רישא דלא אתגליא]

מראש האינסוף [מהבחינה העליונה ביותר באינסוף]

קשור [עקוד, ללא 'חיים'[4] משל עצמו]

בגולם [צורה גולמית]

נעוץ [מחובר בתוכו[5]]

בטבעת [מחזוריות מוטבעת[6]]

 

 

[1].בראש, מרמז לפסגת ההשגה. המקסימום שהתודעה האנושית יכולה להשיג היא החל מתחילת ההשתלשלות ולא קודם. ולכן ראשה נעוץ בסופה! סוף ההשגה, מקסימום ההשגה הוא תחילת ההוויה.

 

[2]. מתן רשות, הסכמה. בדקות הרי אפילו רצון לא ניתן לדבר באלוקות. אלא שללא רשותו וודאי לא מתקיים דבר ואף שלא אמרנו שרצונו היה לברוא עולם. וודאי שרשותו, הסכמתו בתוכו ניתנה. ולכך הוסמך כח הוויה.

וכח הוויה זה, בסמכותו-הסכמתו יתברך, קבע חוקים להוויה.

 

[3]. רישא דלא אתידע

 

[4] חיים = תנועה. חיים לא מתקיימים ללא תנועה. ועקוד הוא קשור ללא תנועה, לא חי, גולם. חומר גלם.

 

.[5] לא דבוק, שהוא צמוד בלבד. אלא נעוץ. עובר דרכו. שנעץ עובר דרך הננעץ. וגם: נעוץ – ו עץ נ'. חיבור עץ החיים. נ'שערי בינה. ויתכן שהוא הנעץ. ויש לעיין בזה.

 

.[6] מחזוריות טבועה, מחזוריות הטבע.

מלכות שמיים
שקופית מחשבה ללא גבולות
Fallen Apples
Cherry Blossom
Ray of Light
Bloom
Dew
Tranquil forest
Lilly Pond

זֹהר, בראשית

השמע  טקסט

bottom of page