top of page

'מחשבה עמוקה', מחשב העל:

בתגובה לשאלה הנצחית אודות החיים,

היקום וכל השאר..

התשובה היא: 42!!!

בסדרת ספרים מגלגלת מצחוק בשם:

'מדריך הטרמפיסט לגלקסיה' נענית 

'שאלת השאלות' של כל נברא תבוני,

אודות עצם קיומו ותכלית בריאתו 

בתשובה הסתומה: "42" ... 

עכשיו רק נותר לברר, מה הייתה השאלה? :)

לשמו של 'מחשב הסופר-על'           העבר את העכבר פה

השמע  טקסט

מדריך הטרמפיסט לגלקסיה שהיא 'אני'

קבלת הספירות מלמדת את ה'גלקסיה' הזו, על שלל מרכיביה ומצביה,
וקבלת האותיות מלמדת ומאפשרת לתרגל את אופני פעולתה בקודש.

 

מנורת המאור, היא מנורת שבעת הקנים, שעמדה בהיכל הקודש,

ואשר מסומלת לזיכרון עד במסורת היהודית באמצעות נרות השבת,

מהווה ייצוג מוחשי שלה

ואומרת הגמרא
"הדלקה כשרה  בזר" (יומא)

מכאן אנו למדים

שהדלקת אור התודעה
שייכת בכלל האנושות

'של נעליך'.. המסע האישי אל החופש

"וירא איש מצרי מכה איש עברי" - זיהוי מנגנוני נפש 'מיצריים'.. ששמים את התודעה החופשיה במצור, נקיטת עמדה פנימית
- ויך את המצרי (את המיצר)
והשכנת שלום בין מנגנוני נפש רצויים אך סותרים "ויאמר לרשע, למה תכה רעך?"

 

בריחה מפרעה: זיהוי 'מלך מנגנוני הנפש'

שהוא (תמיד) אותו אחד (והרמז שלך כל מלכי מצריים מוכרים בשם יחיד 'פרעה') והתרחקות בכל תוקף, בריחה ממש, ממנו ומתחום השפעתו

דין וחשבון: לאחר ההשתחררות (הזמנית) ממלך המנגנונים, על ידי התרחקות למקום 'חדש' שינוי זוית הראייה, יכול האדם להתבונן ביושר, בחלקי נפשו ומנגנוניה. לדלות מי חיים 'מהבאר'.. האמת הפנימית הקיימת לכל אחד ואחת, תמיד, באר מדיין. האמת העולה מעשיית דין, משפט אמת, באופן של דיון, בירור..

'ויגדל': ראיית ה'אני שמתחת (ומעל) להכל' זה שמעבר ל'עצמי', היכרות עם מהותי המקורית

4

2

הסנה בוער: התגלות ראשונה, חוויה ראשונה.. שמה שקורה לי-איתי הוא פלאי... והתגובה: אסורה נא ואראה

5

1

עבד המלך מתמרד:
מי שמך שר ושופט?

מנגנוני הנפש שמטרתם להגן עלינו, רואים בביקורת (אפילו עצמית)
דבר פוגע, מכאיב - ולכן 'בועטים', באותו קול פנימי, או חיצוני
הבא, לכאורה, לשפוט ולהשתרר

3

6

8

אהיה אשר אהיה: קבלת השליחות, להוציא אותי לחירות. אהיה אשר אהיה. והגילוי, שהשולח הוא השלוח הוא  עשה והוא ישא והוא 'יסבול' והוא עימנו. 'לא יעזבך'.

'של נעליך': שמיעת הקול הפנימי, ההבנה ראשונה.. כי על מנת לראות נכונה. לפני שממשיכים. יש להשיל את הנעליים. את המנעלים (=מנעולים) שעוטפים את רגלינו (=הרגלינו). הרגלי מחשבתנו כלומר. אין להתקרב עוד, לנסות לחבר את התודעה, לפני שמנקים אותה מחסמיה. כי אדמת קודש היא. התודעה שלנו... היא אדמת קודש.. 'ארץ קודש' בפוטנציאל.

7

מנורת המאור - הארת התודעה האנושית

bottom of page