top of page

מרכיבי התודעה

מעשה מרכבה

20170510_070342_edited.jpg

מרכבת האדם - התודעה

השמע  טקסט

פיסיקה: 'מעשה בראשית'

הבנת החוקים והכוחות שיצרו את העולם, מתקיימים בו ומנהיגים אותו

פסיכולוגיה: 'היכלות ומרכבות'

הבנת החוקים והכוחות שיצרו את האדם,

מתקיימים בו ומנהיגים אותו


 

שפה: '(י)סוד המחשבה והדיבור'

ההבדל שבין סברה, ידיעה ואמונה
קריטריונים לזיהוי 'אמת'
מילון מושגים מעודכן להגות היהודית
וגם - ייחודיות העברית - הלשון שהיא גם מתמטיקה (ולכן גם גיאומטריה)

 

1

3

2

מדעי החיים:

הבנת החוקים והכוחות המחברים בין רוח לחומר, אשר החיים מתקיימים בם ומונהגים אותם

4

תורת הנבואה

'והאיש משה.. עניו מכל אדם'


 

8

bottom of page